ZAKRES USŁUG:

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
- prawa cywilnego:
    a)wszelkie umowy cywilno - prawne
    b)prawo spadkowe
    c)własność i współwłasność
    d)umowy o roboty budowlane
    e)odszkodowania (w tym komunikacyjne)

- prawa gospodarczego:
    a)zakładanie spółek
    b)przekształcanie spółek
    c)sprawy rejestrowe
    d)dochodzenie należności handlowych
    e)projekty uchwał wspólników i innych organów
    f)dochodzenie należności w przypadku niewypłacalności spółek

- prawa upadłościowego:
    a)wnioski o ogłoszenie upadłości
    b)zgłoszenia wierzytelności
    c)obsługa syndyków
    d)negocjacje z wierzycielami

- prawa bankowego:
    a)prawo wekslowe
    b)umowy kredytu i pożyczek
    c)zabezpieczenia kredytów

- prawa mieszkaniowego:
    a)najem lokali
    b)prawo spółdzielcze
    c)odrębna własność lokali

- prawa pracy:
    a)umowy o pracę i z nimi związane
    b)regulaminy pracy i inne akty wewnętrzne
    c)kontrakty menedżerskie

      Obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, przedsiębiorców i osób prywatnych, prowadzimy poprzez:
- porady prawne
- sporządzanie pisemnych opinii prawnych
- sporządzanie projektów umów i ich analiza
- sporządzanie pism procesowych w każdym   stadium postępowania sądowego
- reprezentowanie stron w postępowaniach   sądowych
- pomoc prawna w negocjacjach handlowych
- mediacja w sprawach gospodarczych
- sporządzanie projektów różnego rodzaju uchwał   prawa handlowego
- windykację należności

      Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w formie stałej umowy, jak i pojedynczych zleceń.